Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

VI Olimpiada Matematyczna 2024

 

PRZEDSZKOLE Nr 25 ORAZ PRZEDSZKOLE Nr 49

W BIELSKU – BIAŁEJ

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W

„VI OLIMPIADZIE

MATEMATYCZNEJ PRZEDSZKOLAKÓW”

Cele Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków

 1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi.
 2. Kształtowanie logicznego myślenia i rozwijanie kompetencji matematycznych.
 3. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
 4. Kształtowanie odporności emocjonalnej do pokonywania trudności.

 

Informacje organizacyjne:

 1. Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków skierowana jest do dzieci w wieku 6 lat o szczególnych zadatkach uzdolnień matematycznych z publicznych przedszkoli w Bielsku- Białej, które w poprzednich latach uczestniczyły w  Bielskim modelu wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych i w ramach tego procesu rozwijały kompetencje matematyczne u wychowanków.
 1. W Olimpiadzie bierze udział dziesięć przedszkoli w tym organizatorzy Olimpiady.
 2. O uczestnictwie w Olimpiadzie decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. O zakwalifikowaniu się do Olimpiady placówka zostanie poinformowana drogą e- mailową.
 4. Poprawność wykonania zadań w skali punktowej oceni powołana komisja.
 5. W Olimpiadzie może uczestniczyć troje dzieci, wyłonionych w eliminacjach wewnętrznych wraz z jednym opiekunem.
 6. Każde przedszkole biorące udział w Olimpiadzie zapewnia swoim uczestnikom jednolite koszulki z logo przedszkola lub numerem przedszkola.
 7. W puli zadań mogą się znaleźć tylko takie, które przygotowali nauczyciele biorący udział w szkoleniach w zakresie rozwijania kompetencji dydaktycznych w obszarze nauczania matematyki, odbywających się w ramach wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych (załącznik nr 3).
 8. Zgoda na udział dziecka w Olimpiadzie oraz akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem uczestnictwa dziecka w organizowanym wydarzeniu (załącznik nr 2) 

          Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:

           https://przedszkole25-bielsko.pl/

           https://przedszkole49.bielsko.pl

 1. Laureaci Olimpiady otrzymają:

         - puchary za I, II, III miejsce  dla najlepszych przedszkoli;

         - dyplomy za udział w Olimpiadzie dla pozostałych przedszkoli;

         - dyplomy oraz nagrody dla „Mistrza matematyki”,  W-ce Mistrza matematyki,

         - medale  i upominki dla wszystkich uczestników Olimpiady.

 1. Koordynatorzy Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków:

             Jolanta Piecha (Przedszkole Nr 25);

             Barbara Zielińska (Przedszkole Nr 49).


Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13, 14 RODO udostępniamy informacje dotyczące  przetwarzania danych osobowych w ramach VI Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków:

 1. Administratorami danych osobowych są organizatorzy olimpiady:
 • Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej z siedzibą ul. Widok 28 Bielsko-Biała.
 • Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej z siedzibą ul. Skośna 3 Bielsko-Biała.

Administratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania na podstawie współadministrowania. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne pkt. 11.

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danychza pośrednictwem poczty elektronicznej iod@projektbdo.pl, telefonicznie 502 173 951 lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”.
 2. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci przetwarzane będą w celu dokumentowania przebiegu wydarzenia oraz wyróżnienia dzieci za szczególne osiągnięcia w olimpiadzie matematycznej, gdzie przetwarzanie stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe a w przypadku publikacji wizerunku oraz materiałów filmowych dziecka na podstawie wyrażonej zgody, z uwzględnieniem przepisów prawa ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r., art. 81.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne wspomagające administratorów w realizacji zadań w szczególności dostawcy usług hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2).
 4. Dane osobowe z przebiegu wydarzenia będą przechowywane przez okres 5 lat z uwzględnieniem przepisów z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Publikacja wizerunku dziecka na stronach internetowych do momentu cofnięcia zgody lub przez okres 2 lat. Informacje o okresie przechowywania danych w ramach strony Facebook (Meta) udostępniamy na stronie Przedszkola nr 25 w Bielsku-Białej.
 5. Posiadają Państwo prawo do realizacji następujących praw: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci jest konieczne, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa w celu uczestnictwa w olimpiadzie. Podanie danych jest dobrowolne w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Dane osobowe przetwarzane w ramach olimpiady co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mając jednak na uwadze przetwarzanie danych w ramach serwisu społecznościowego Facebook (Meta), informujemy iż Facebook Ireland może przekazywać dane poza EOG gwarantując przy przekazywaniu danych stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 9. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od podmiotu danych w przypadku Przedszkola 25i Przedszkola nr 49 lub od opiekunów dzieci w przypadku pozostałych przedszkoli biorących udział w olimpiadzie zgodnie z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego.
 10. Wspólne uzgodnienia w zakresie zasad przetwarzania danych pomiędzy współadministratorami:
 1. Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej oraz Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej (dalej: Strony) wspólnie ustalają cele, zakres odpowiedzialności oraz sposoby przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją VI Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków  na zasadzie współadministrowania w rozumieniu art. 26 RODO.
 2. Na podstawie niniejszego regulaminu współadministratorzy będą przetwarzali następujące dane zwykłe dzieci uczestniczących w olimpiadzie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych: imię, nazwisko, wiek, informacje o wynikach konkursu, wizerunek, materiał filmowy.
 3. Współadministratorzy będą przetwarzali dane osobowe uczestników wyłącznie w celu organizacji VI Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków.
 4. Strony ustalają rolę i zakres w realizowaniu obowiązków wynikających z RODO w niniejszy sposób:
 1. współadministratorzy zobowiązani są udzielać sobie nawzajem wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych w RODO,
 2. współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO oraz w takim zakresie, w jakim zachodzi jedna z podstaw przetwarzania wskazana w art. 6 RODO,
 3. obowiązek informacyjny względem osób, których dane dotyczą zawarty jest w niniejszym regulaminie,
 4. realizacja praw osób, których dane dotyczą będzie realizowana przez Przedszkole nr 49,
 5. planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, strony mają obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i mają obowiązek z wyprzedzeniem informować Strony o planowanych zmianach,
 6. do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez współadministratora oraz podpisały zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy,
 7. strony zobowiązują się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych zgodnie z art. 30 RODO,
 8. strony zapewniają ochronę danych osobowych i podejmują środki ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
 9. strony uzgadniają, że w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej jest odpowiedzialne za zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu oraz zawiadomienie osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu,
 10. strony zobowiązują się do współpracy w zakresie wypełniania obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych m.in. zapewniają powiadomienie o podejrzeniu naruszenia w terminie 48 godzin od zgłoszenia podejrzenia,
 11. każda ze Stron może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu, w drodze pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych po uprzednim poinformowaniu każdej ze stron. Aktualnym podmiotem przetwarzającym jest dostawca systemu informatycznego Wizja Net Sp. z o.o. Bielsko Biała ul. Legionów 26/28 bud. B.

Terminy

 1. Udział placówki w VI Olimpiadzie Matematycznej Przedszkolaków

          należy zgłosić do dnia 08.02.2024r. do godz. 12.00

          drogą e-mailową na adres: pm25@cuw.bielsko-biala.pl

 1. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do Olimpiady zostanie przesłane przez organizatora w dniu 09.02.2024r. na adres e-mail placówki.
 2. Kartę zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie (załącznik nr 1),

           oświadczenie rodziców/opiekunów (załącznik nr 2)

          należy złożyć w kancelarii Przedszkola Nr 25 w Bielsku-Białej, ul. Widok 28

          lub drogą e-mailową na adres: pm25@cuw.bielsko-biala.pl  do 23.02.2024r.

 1. Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków odbędzie się w dniu 20.03.2024r.

          o godzinie 10.00  w Przedszkolu Nr 49 w Bielsku-Białej przy ul. Skośnej 3

          Uczestników olimpiady prosimy o przybycie do godz. 9.45

          (prosimy  o zabranie obuwia zamiennego).

 

 

Pieczątka przedszkola                                                                                                            Załącznik Nr 1

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 DO VI OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ PRZEDSZKOLAKÓW

 

 Organizatorzy:

 Przedszkole Nr 25, Przedszkole Nr 49 w Bielsku-Białej

 

Zgłaszam udział placówki:

…………………………………………………………………………………….……………………

 

Imiona i nazwiska dzieci biorących udział w  Olimpiadzie Matematycznej Przedszkolaków:

………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko opiekuna dzieci:

 

……………………………………………………………………....

 

 

 

Oświadczam, że regulamin Olimpiady jest mi znany i posiadam podpisane oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wyrażonej zgodzie na udział dzieci w olimpiadzie oraz  znajomości i akceptacji regulaminu zgodnie w załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

……………………….                                                                 ……………………………...

            (data)                                                                                         (osoba zgłaszająca)

 

 

Załącznik Nr 2

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

 DZIECKA BIORĄCEGO UDZIAŁ

W VI OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ PRZEDSZKOLAKÓW

ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 25 ORAZ PRZEDSZKOLE NR 49

W BIELSKU- BIAŁEJ

 

 

………………………………………………..

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………….

                                                                                                  (imię i nazwisko dziecka)

w VI Olimpiadzie Matematycznej Przedszkolaków organizowanej przez Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej oraz Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem olimpiady i akceptuje jego warunki. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ja niżej podpisany:

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody[1] na przetwarzanie i publikację danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku oraz materiałów filmowych zarejestrowanych podczas
VI Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków w celu dokumentowania przebiegu wydarzenia oraz osiągnięć dziecka. Zdjęcia wykonane podczas imprezy wykorzystane zostaną przez organizatorów w sposób etyczny m.in. w materiałach promocyjnych, mediach, gazetach oraz na stronach internetowych:

https://eduportal.bielsko.pl/,https://przedszkole49.bielsko.pl/,

https://przedszkole25-bielsko.pl/, https://www.facebook.com/przedszkole25bielskobiala/.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

Współadministratorami danych osobowych są Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej oraz Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej. Dane osobowe są przetwarzanie w celu organizacji VI Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw znajduje się w regulaminie olimpiady w części „Ochrona danych osobowych”

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: https://przedszkole25-bielsko.pl/,

https://przedszkole49.bielsko.pl

 

                                                                            …….……………………………………………..

                                                                           czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

-----------------------------

[1] Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3

 

 

 

Zakres tematyczny

zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego

 

 

Dziecko- uczestnik Olimpiady posługuje się następującymi sprawnościami

i  umiejętnościami:

 

 1. Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa

           przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne,

           nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat,

           trójkąt, prostokąt).

 1. Eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but.
 2. Określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby,

          a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą.

 1. Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy,  prac porządkowych,  ćwiczeń

          i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi  porządkowymi, rozpoznaje                cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje

          z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty,            odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

 1. Posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami

           dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym

           nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy.

 1. Rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym.
 2. Posiada umiejętności kodowania: odczytywanie, rozumienie symboli i znaków.