Przejdź do treści Przejdź do menu

Organizacja

Zasady organizacji:

1. Przedszkole Nr 25 w Bielsku-Białej jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bielsko-Biała. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Bielsku-Białej

  • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący przedszkole.
  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat, przyznając priorytet dzieciom 5 i 6 - letnim.
  • Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może przekraczać 25.

2. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

  • Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 4 posiłków: śniadanie, 2 śniadanie, obiad, podwieczorek.
  • Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców, wysokość opłaty stałej (czesne) ustala Rada Miasta Bielska -Białej.
  • Opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
  • Termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 10 - go każdego miesiąca.

3. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

4. Praca wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN.

5. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

6. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

7. Pracę wychowawczo-dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola, plan pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.