Przejdź do treści Przejdź do menu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

„EDUKACJA ZDROWOTNA W PRZEDSZKOLU”.

 

              Bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu. Poznanie możliwości własnego organizmu, czynników które mu szkodzą lub pomagają w rozwoju, to również lepsze poznanie otaczającej dziecko rzeczywistości: zasady, metody i techniki, dotyczące propagowania wśród dzieci zdrowia i promowania prozdrowotnych form aktywności, to przede wszystkim prezentacja zdrowego stylu życia przez nauczyciela, który stanowi swoisty wzorzec właściwych zachowań. W związku z tym nauczyciel sam musi podjąć decyzję dotyczącą swoistego stylu życia. Wyeksponowanie momentów wychowawczych, podczas których wskazuje siebie jako przykład, jest o wiele skuteczniejsze niż egzekwowanie nakazów i zakazów, będących w sprzeczności z tym co na co dzień prezentuje.

              Należy pozostawić dzieciom dużą swobodę działania, nie ograniczać ich inwencji, zachęcać do wykorzystywania okazji edukacyjnych, które w sposób naturalny kształtować będą u nich właściwe umiejętności, przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne. Profilaktyka zdrowia powinna być postrzegana jako rozumienie znaczenia zdrowia w życiu człowieka oraz dbałość o własne zdrowie.

Dziecko powinno nauczyć się „odpowiednio oceniać” każdą sytuację. Wymaga to jednak czasu, wiedzy, oraz doświadczenia w wykorzystaniu wiadomości, które ono gromadzi. Początkowo nauczyciel koncentruje swoją uwagę na pomaganiu dziecku w poznawaniu siebie. Wiedza o sobie, swoich możliwościach, lękach i obawach pozwoli dziecku lepiej orientować się w otaczającym świecie.

Na uświadomienie zagrożeń należy dziecku zwracać uwagę cały czas, wykorzystując wszystkie zajęcia tematyczne, w których zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wplatają się w treści wykraczające poza edukację zdrowotną. Rozwijanie samokontroli u dzieci to podstawa kształtowania właściwego stosunku do bezpieczeństwa własnego i innych. Wzbogacanie doświadczeń ruchowych, a także znajomość własnego organizmu i jego potrzeb to droga dziecka ku samodzielności.

              Higiena jest postrzegana jako nauka badająca wpływ czynników środowiska, zarówno dodatnich, jak i ujemnych na zdrowie człowieka. W praktyce dąży do podnoszenia poziomu wiedzy w społeczeństwie o sposobach skutecznego zapobiegania chorobom.

Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody w poznawaniu otaczającej rzeczywistości, trzeba jednak koniecznie pamiętać o wymaganiach związanych z codziennym trybem życia
i przestrzeganiu zasad dotyczących przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – kulturalnych. 

Rozbudzając u dzieci tendencję do wykorzystywania w zabawie posiadanej wiedzy o świecie, pomagamy „prostować” błędne informacje, modyfikować zgromadzone doświadczenia, oraz utrwalone przypadkowo wiadomości. Prowadzi to w efekcie do utrwalania konkretnych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – kulturalnych określonych jako ważne, konieczne, niezbędne. Dzieci powinny wiedzieć, że w ich otoczeniu istnieją pomieszczenia o wysokim stopniu „ryzyka” utraty zdrowia. Lekceważenie podstawowych zasad higieny, rozwój mikroorganizmów – bakterii, wirusów, grzybów – niewidocznych gołym okiem może być przyczyną wielu chorób. Dzieci powinny wiedzieć, że występują one stale wokół nich,
a przestrzegając zasad higieny, bronią się przed ich negatywnym oddziaływaniem.

Rozwijanie i usprawnianie u dzieci aktywności ruchowej to ukierunkowanie naturalnej potrzeby ruchu.

              Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje brak nawyków, który powoduje odruchowe
i podświadome działanie. Powoli, pod wpływem szybkiej nauki ruchów naturalnych
i świadomego kształtowania u dzieci przyzwyczajeń i nawyków, oraz kierowania dziecięcą wyobraźnią, aktywność ruchowa przekształca się w działanie celowe i zamierzone. Nabywanie określonych umiejętności i sprawności powinno przebiegać poprzez zabawę i gry ruchowe wykorzystywane w  wychowaniu przedszkolnym mają kształtować dziecięcą orientację, koordynację ruchową, szybkość reakcji, oraz poczucie rytmu. Zawarte w nich elementy dyscypliny, współżycia i współdziałania w grupie, odpowiedzialności za siebie, oraz innych przekazane dzieciom w sposób przez nie niezauważony, pozwolą na utrwalenie pożądanej wiedzy i doświadczeń.

Stosowanie  ciekawych dla dziecka form ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw, stymulować będzie dziecięce uczestnictwo w wybranych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Aktywność ruchowa kojarzy się dzieciom ze spontanicznym, niczym nieskrępowanym ruchem, który można dowolnie zmieniać i dostosowywać do własnych możliwości. Gimnastyka korekcyjna, zwłaszcza, niektóre jej elementy, powinna przechodzić łagodnie od ruchów w formie zabawowej do ruchów naśladowczych, ale pozwalających na realizację inwencji twórczej dzieci. Połączenie koniecznych elementów i ćwiczeń opowieścią lub fabułą, którą ilustrować będą przedszkolaki za pomocą ruchu, pozwoli na ciekawe interesujące zajęcia, oraz korygowanie wad postawy.

              Należy pamiętać jednak o tym, że ćwiczenia korygujące wady postawy ciała, oraz zajęcia z gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej powinni prowadzić specjaliści.

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym i komplementarnym elementem promocji zdrowia, chociaż edukacja zdrowotna to ukierunkowane działanie na jednostkę, a promocja zdrowia oddziaływuje na system społeczny.

Edukacja zdrowotna to proces wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, w którego zakres wchodzi:

- wiedza o zdrowiu związana z funkcjonowaniem własnego organizmu;

- umiejętność zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

- wiedza i umiejętności związane z korzystaniem z opieki zdrowotnej;

- wiedza o czynnikach środowiskowych, społecznych i politycznych wpływających na zdrowie.

Edukacja zdrowotna jest fundamentalnym prawem socjalnym dziecka zagwarantowanym zapisami "Konwencji o prawach dziecka". Jest to nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz również rozwijanie umiejętności, a także nawyków, które pomogą skutecznie wykorzystywać tę wiedzę. Należy więc stworzyć dzieciom sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które pomogą skutecznie wykorzystywać tę wiedzę.          

Należy więc stworzyć dzieciom sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwią im dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia.

Dzieciństwo jest tym okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej i wspólnie z rodzicami dziecka.

Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów dziecka, oraz jego stosunki do środowiska, wobec którego będzie w przyszłości podejmować decyzje. Budowanie "świadomości prozdrowotnej" poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, ale i "odpowiedzialność" za własne zdrowie. Dobry stan zdrowia warunkuje dobre samopoczucie, większą odporność organizmu oraz umożliwia systematyczne uczęszczanie do przedszkola, a także ułatwia zabawę i naukę.

Edukacja zdrowotna w przedszkolu powinna opierać się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, podlegających charakterystycznym przemianom w wyniku rozwoju dziecka.

Wzrasta wraz z wiekiem aktywny i świadomy udział w staraniach o własne zdrowie, oraz rozwija się "świadomość" i "odpowiedzialność".

Edukację zdrowotną dzieci w wieku przedszkolnym należy rozumieć jako zamierzony ciąg planowanych działań wychowawczych, które uwzględniają intensywność rozwoju
psychofizycznego i społecznego oraz uwarunkowania środowiskowe. W dłuższej perspektywie czasowej powinny one doprowadzić u dzieci do wzbogacenia wiedzy z dziedziny zdrowia
i kształtowania się u nich postawy "prozdrowotnej" oraz umożliwić nabycie o0kreślonych umiejętności, a także przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno - zdrowotnych.

Wiedza o zdrowiu stanowi znakomitą płaszczyznę integrującą wiele różnorodnych działań edukacyjnych wspomagających wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Poprzez myślenie, poszukiwanie, działanie, uczenie się i doskonalenie dziecko przyjmuje odpowiedzialność za własne zdrowie, w rozumieniu pojęcia jego "uniwersalnej wartości".

              Bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę w życiu dziecka, zwłaszcza małego, w jego powolnym dochodzeniu do coraz to większej samodzielności i w uniezależnianiu się od otoczenia oraz osób dorosłych. Dziecko musi nauczyć się przewidywać i radzić sobie
w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą „ocenę” niebezpieczeństwa.

Higiena, porządek i czystość najbliższego otoczenia, w którym żyje i wychowuje się dziecko, mają ogromny wpływ na jego zdrowie.

              Najważniejszą rolą kierowanej aktywności ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym jest wykształcenie ogólnej sprawności ruchowej jako jednego z czynników pozytywnego zdrowia. Istotne jest rozwijanie naturalnych predyspozycji dziecka, w zgodzie z wydolnością jego organizmu i kształtowaniem prawidłowej postawy ciała, oraz wychowaniem do rekreacji.