Przejdź do treści Przejdź do menu

Koncepcja pracy

 

„Zmierzamy do świata ludzi twórczych,
aktywnych, samodzielnych


Założenia koncepcji

 • Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą, kształcącą.
 • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka.
 • Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Propaguje „ zdrowy styl żywienia”.
 • Aktywizuje dzieci poprzez nowatorskie rozwiązania metodyczne.
 • Angażuje rodziców i środowisko do realizacji zadań statutowych przedszkola.
 • Przedszkole umożliwia dzieciom osiąganie odpowiedniego rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtuje postawy obywatelskie, patriotyczne oraz wychowuje do wartości.

Priorytety naszej pracy

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie świadomości społecznej przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.
 • Respektujemy prawa dziecka.
 • Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów w konkursach i olimpiadach.

Cele i zadania

 • Wspomagamy rozwój uzdolnień oraz kształtujemy czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
 • Budujemy system wartości tak, żeby dzieci lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 • Uczymy dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym także łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.
 • Rozwijamy umiejętności społeczne dzieci w celu poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.
 • Wzbogacamy wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym  i środowisku.
 • Zapewniamy warunki do wspólnej zabawy i rozwoju ruchowego.
 • Rozwijamy dziecięcy świat wartości estetycznych poprzez uczestnictwo w różnych formach kulturalnych.
 • Zapewniamy dzieciom równe szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

 1. Prowadzenie ciekawych form pedagogizacji rodziców.
 2. Organizowanie uroczystości dla rodziców i środowiska.
 3. Współdecydowanie przez rodziców w sprawach przedszkola.
 4. Kontynuowanie współpracy z przedszkolem Matierska Skola na Słowacji.
 5. Podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami celem wzbogacenia i uatrakcyjnienia procesu edukacji dziecka.

Tradycje przedszkolne

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Święto ziemniaka,
 • akcja „Sprzątanie świata”,
 • Święto misia,
 • Dzień przedszkolaka,
 • Dzień Matki i Ojca,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Spotkanie wigilijne,
 • Jasełka,
 • Bal karnawałowy,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Dzień Ziemi,
 • Festyn Rodziny,
 • Dzień Dziecka,
 • Dzień Sportu,
 • Olimpiada matematyczna przedszkolaków,
 • Wycieczki.