Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

 

0

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

 

 

1

 

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.02.2023 nr 2023/BZP 00074859/01/P

 

 

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1

 

Zamawiający:

 

Nazwa: Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej

Krajowy numer identyfikacyjny: 2 5471744843

Adres: Widok 28

Miejscowość: Bielsko-Biała

Kod pocztowy: 43-300

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: https://przedszkole25-bielsko.pl/

Adres poczty elektronicznej: pm25@cuw.bielsko-biala.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 338125883

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

 

 

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiają Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2)inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3)związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)inny zamawiający (proszę określić).

1.  Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

 

 

 

Pozycja Planu

 

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

 

 

Orientacyjna wartość zamówienia5

 

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

 

 

 

Informacje dodatkowe7

 

 

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

 

                                                                2  .  D   O    S    T    A    W    Y

 

 

 

 

 

1.2.1

 

 

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PRZEDSZKOLA 25 W BIELSKU- BIAŁEJ PRZY UL. WIDOK 28 W ROKU 2024 (STYCZEŃ - GRUDZIEŃ)

 

 

 

 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

 

 

 

 

168 000,00 PLN

 

 

 

 

 

IV KWARTAŁ 2023

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

 

4. Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1)tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2)tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3)tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4)partnerstwo innowacyjne;

5)negocjacje bez ogłoszenia;

6)zamówienie z wolnej ręki;

7)konkurs;

8)umowa

5.Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

6.Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7.Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

8.Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2.  Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 

 

 

 

Pozycja Planu

 

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

 

 

Orientacyjna wartość zamówienia10

 

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

 

 

 

Informacje dodatkowe12

 

 

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

 

 9. Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1)przetarg nieograniczony;

2)przetarg ograniczony;

3)negocjacje z ogłoszeniem;

4)dialog konkurencyjny;

5)partnerstwo innowacyjne;

6)negocjacje bez ogłoszenia;

7)zamówienie z wolnej ręki;

8)konkurs;

9)umowa ramowa;

10)dynamiczny system zakupów.

 10.Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11.Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

12.Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

13.Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.