Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Dyżur wakacyjny

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIELSKO-BIAŁA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 
Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych                     przez Gminę Bielsko-Biała, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w Zarządzeniu                                               Nr ON-II.0050.64.2024.ES Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 stycznia                  2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych                                  przez Gminę Bielsko-Biała na rok szkolny 2023/2024.

Od 8 maja 2024 r. rodzice będą mogli zgłaszać dzieci na dyżur wakacyjny                                    do przedszkoli. Zgłoszeń będzie można dokonać elektronicznie.
Podobnie jak w ubiegłych latach, dyżur wakacyjny dotyczy wyłącznie dzieci,                     które uczęszczają w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. Tegoroczne zapisy na dyżury wakacyjne placówek wychowania przedszkolnego rozpoczną się 8 maja 2024 r. o godzinie 9.00.

 
Każdy rodzic, który chce wziąć udział w zapisach na dyżur wakacyjny musi złożyć wniosek w systemie. Wniosek należy złożyć zarówno jeśli w danym miesiącu macierzysta placówka pełni dyżur oraz jeśli dziecko ubiega się o miejsce w placówce pełniącej dyżur, gdy jego placówka macierzysta jest nieczynna. Na przykład rodzic, który chce aby dziecko uczęszczało do swojej placówki w lipcu – składa tam wniosek, wybierając tylko to przedszkole i ma gwarancję przyjęcia oraz składa drugi wniosek  na sierpień, jeśli chce aby dziecko wzięło udział w zapisach do innych placówek w czasie, gdy jego placówka jest nieczynna. Rodzic może wskazać we wniosku maksymalne 5 placówek.

Strony dla rodziców:


przedszkola-wakacyjne-lipiec-bielsko-biala.nabory.pl
przedszkola-wakacyjne-sierpien-bielsko-biala.nabory.pl

Rodzice dzieci, które uczęszczają do macierzystej placówki mają gwarancję przyjęcia w okresie jej dyżuru wakacyjnego.

 

KOMUNIKATY

dla rodziców/opiekunów prawnych

POTWIERDZANIE WOLI

Rodzice dzieci z innych przedszkoli, zakwalifikowanych na wolne miejsca                   do przedszkola dyżurującego, mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do przedszkolado którego w procesie zapisów na dyżur wakacyjny zostało zakwalifikowane dziecko.

Potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie wyłącznie elektronicznieza pośrednictwem sytemu NABO w terminie od 24 maja - godz. 9.00 do 29 maja 2024 roku - godz. 13.00W celu potwierdzenia woli, należy wybrać opcję ,,Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”.

Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do przedszkola,                          do którego zostało zakwalifikowane dziecko w lipcu lub sierpniu oznacza rezygnację   z miejsca.​

Placówka również ma możliwość potwierdzenia woli w systemie na prośbę rodzica.

 

NIEZAKWALIFIKOWANI

Zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli z udziałem systemu informatycznego zostaną zakończone 31 maja 2024 r.

W przypadku dzieci niezakwalifikowanych do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli dyrektor placówki skontaktuje się z rodzicem w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.

 

ZAKWALIFIKOWANI

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024 na wolne miejsce, z innego przedszkola, mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia w terminie od 24 maja - godz. 9.00 do 29 maja 2024 roku - godz. 13.00. Brak potwierdzenia woli w przedszkolu oznacza rezygnację                      z miejsca.​

 

PODSUMOWANIE WE WNIOSKU

Rodzic nie drukuje wniosku, po jego wypełnieniu w systemie, wyświetla się jedynie numer potwierdzający złożenie wniosku.

POUCZENIE PODCZAS AKCEPTACJI WNIOSKU

Rodzic potwierdza, iż wszystkie dane i informacje zawarte we wniosku są zgodne                    z prawdą. Wyraża zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej dla potrzeb niezbędnych, dotyczących zapisów na dyżur wakacyjny do przedszkoli zgodnie z Ustawą                                                     z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

 

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Zapisy na dyżur wakacyjny w 2024 roku zostaną zakończone 31 maja 2024 r.                 W przypadku zainteresowania miejscem w przedszkolu w miesiącu lipcu lub sierpniu 2024 r. należy skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem przedszkola.

 

NA STRONIE GŁÓWNEJ LOGOWANIE RODZICÓW I WPROWADZANIE WNIOSKÓW

Zgodnie z harmonogramem podczas trwania etapu zgłoszeń o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola na wolne miejsca, oświadczenia                                                                i  dokumenty potwierdzające kryteria należy składać w przedszkolu pierwszego wyboru. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można będzie również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole pierwszego wyboru, najlepiej drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli w lipcu oraz sierpniu 2024 roku prowadzone będą w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała                          z wykorzystaniem elektronicznego systemu NABO.

Na stronie elektronicznego systemu NABO będzie można utworzyć wniosek przyjęcia do przedszkola, „klikając” na symbol klucza w prawym górnym rogu. W przypadku problemów z użytkowaniem systemu, udzielana będzie pomoc techniczna w każdym przedszkolu. Najlepiej zwrócić się do przedszkola „pierwszego wyboru”, czyli wskazanego we wniosku jako pierwsze, do którego rodzice będą składać wniosek. Tam też, należy kierować ewentualne                                                          pytania związane z zapisami na dyżur wakacyjny.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, należy zapoznać się                                                z terminami i zasadami zapisów na wakacje.

W postępowaniu, można wybrać i wskazać we wniosku maksymalnie 5 przedszkoli, szeregując je według własnych preferencji. Zachęca się do wskazania maksymalnej liczby preferowanych przedszkoli. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do przedszkola „pierwszego wyboru”, zwielokrotnia się szansa przyjęcia                                                                 do innego przedszkola, zgodnego z oczekiwaniami.

W postępowaniu nie decyduje kolejność składania wniosków. Przystąpienie                 do zapisów musi jedynie nastąpić w okresie od 8 do 15 maja 2024 roku do godziny 15.00. Logowanie do systemu będzie aktywne od godz. 9:00. Rodzaj oświadczeń                 i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku,  w tym spełnienie kryteriów określony został w formularzu wniosku oraz w Menu „Kryteria zapisów”. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez dyrektora przedszkola będzie prowadzona w przedszkolu „pierwszego wyboru” w terminie od 8 maja - godz. 9:00 do 22 maja 2024 roku - godz. 15:00.

Wyniki zapisów na dyżur wakacyjny do przedszkoli zostaną udostępnione indywidualnie 23 maja 2024 roku o godz. 15:00, po zalogowaniu się do systemu oraz w każdym przedszkolu zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice dzieci z innego przedszkola, zakwalifikowanych na wolne miejsce                              do przedszkola dyżurującego w lipcu lub sierpniu, mają obowiązek potwierdzenia,                 w terminie od 24 maja - godz. 9:00 do 29 maja 2024 roku - godz. 13:00,                              woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia                                                           woli przyjęcia traktowane będzie jako rezygnacja z miejsca.

Placówka również ma możliwość potwierdzenia woli  w systemie na prośbę rodzica.

Listy przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny do przedszkola zostaną rodzicom udostępnione 31 maja 2024 roku o godz. 15:00, w siedzibie przedszkola.

NA STRONIE GŁÓWNEJ – ZAKOŃCZONE WPROWADZANIE WNIOSKÓW, TYLKO LOGOWANIE

Zgodnie z harmonogramem, 23 maja 2024 roku o godzinie 15.00, dostępna będzie informacja dla rodziców dotycząca zakwalifikowania się dziecka do przedszkola. Informacja będzie dostępna po zalogowaniu się  do systemu. Rodzice mogą korzystać z systemu i sprawdzać wyniki tą drogą lub bezpośrednio w przedszkolu.
W terminie od 24 maja godz. 9.00 do 29 maja 2024 roku godz. 13.00 rodzice dzieci  potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego, do którego zostało zapisane dziecko zgodnie z poniższą instrukcją:

1)   We wskazanym terminie należy zalogować się do wniosku.
2)   Przejść do Podsumowania – wybór zakładki po lewej stronie.
3)   Po przeczytaniu komunikatu oraz podjęciu decyzji dotyczącej akceptacji  wskazanego przedszkola, kliknąć  w pole ,,Kliknij tutaj aby potwierdzić wolę przyjęcia do placówki PRZEDSZKOLE NR…”.

4)   Następnie pojawi się ponowne pytanie ,,Czy potwierdzasz wolę uczęszczania do placówki?” – w celu ostatecznego potwierdzenia decyzji, należy wybrać TAK.

Tak dokonana operacja w systemie gwarantuje rodzicom prawidłowe potwierdzenie woli.

W szczególnych przypadkach, w sytuacji pojawienia się problemów z zapisami na dyżur wakacyjny, należy skontaktować się z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Numery telefonów do przedszkoli dostępne              są pod adresem:

 https://eduportal.bielsko.pl/placowki_oswiatowe/rodzaj/przedszkola

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr ON-II.0050.64.2024.ES Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 stycznia 2024 r.                      w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała            na rok szkolny 2023/2024.

 

KRYTERIA ZAPISÓW

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium[1])

Wartość kryterium
w punktach[2]

Wielodzietność rodziny kandydata[3] (oświadczenie)

128

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)

128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[4] (Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

128

Objecie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej)

128

 

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium [5])

Wartość kryterium
w punktach[6]

Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzą działalność gospodarczą i nie korzystają z urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego – wymagane oświadczenie

80

Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata) nie mają możliwości otrzymania urlopu wypoczynkowego w miesiącu przerwy wakacyjnej w macierzystym przedszkolu - wymagane oświadczenie

40

Kandydat, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie na dyżur wakacyjny w tym samym przedszkolu - wymagane oświadczenie

6

[1] Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

[2] Kryteria ustawowe mają jednakową wartość

[3] Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

[4] Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

[5] Kryteria lokalne nr 1, 2 i 3 rodzic potwierdza oświadczeniem.

[6] Kryteria lokalne mają różną wartość.

HARMONOGRAM

TERMINY ZAPISÓW NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Rodzaj czynności

Termin zapisów

rozpoczęcie

zakończenie

Rozpoczęcie zapisów na dyżur wakacyjny - uruchomienie elektronicznego systemu „NABO” dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i zasadami postępowania, wypełnianie wniosku).

8 maja 2024

godz. 9.00

15 maja 2024

godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez dyrektora przedszkola.

8 maja 2024

godz. 9.00

22 maja 2024

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 maja 2024

godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia.

24 maja 2024

godz. 9.00

29 maja 2024

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

31 maja 2024

 godz. 15.00

 

Terminy przerw w pracy przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024

Placówka

Adres

 

numer telefonu

termin przerwy w pracy przedszkoli 

od             do 

Przedszkole nr 2

Bolesława Krzywoustego

3

33 812-44-16

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 4

Kazimierza Wielkiego 

12

33 814-52-26

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 5

Montażowa

5

33 812-21-58

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 6

Góralska

4

33 814-16-04

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 7

Fryderyka Chopina

13

33 812-54-68

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 8 

Doliny Miętusiej 

21

33 818-62-35

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 10

Akademii Umiejętności

34

33 816-49-56

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 11

1 Maja

11

33 812-37-72

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 12

Henryka Sienkiewicza

8

33 812-33-54

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 14

Radosna 

2

33 814-56-29

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 15

Władysława Broniewskiego

23

33 812-36-14

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 16

Romana Dmowskiego

7

33 814-51-55

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 17

Lipnicka

35

33 816-49-55

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 23

Pod Grodziskiem

6

33 812-55-09

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 24

Stefanii Sempołowskiej

52

33 816-49-63

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 25

Widok

28

33 812-58-83

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 26

Straconki

6

33 816-49-57

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 27

Legionów

21

33 821-99-74

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 29

Artura Grottgera

8

33 811-66-30

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 30

Karpacka

115

33 811-46-30

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 31

Pocztowa 

24a

33 814-00-20

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 32

Bystrzańska 

37

33 816-49-11

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 33

Żywiecka

316

33 816-41-88

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 35

Spółdzielców

17

33 812-41-38

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 36

Górska

140

33 816-49-44

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 37

Jutrzenki

5

33 816-49-37

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 38

Grażyny

19

33 811-69-01

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 39

Mazańcowicka

37

33 815-05-11

 01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 40

Komorowicka 

338

33 815-87-17

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 41

Międzyrzecka 

60

33 818-32-91

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 42

Cieszyńska 

383

33 818-21-73

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 43

Jakuba Jasińskiego

1

33 816-64-59

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 44

 Jana Sobieskiego

171

33 812-42-03

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 49

Skośna

3

33 812-63-42

 01.07.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 50

Łagodna

27a

33 816-49-19

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 51

Dywizji Kościuszkowskiej

9

33 812-32-39

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 52

Morskie Oko 

15

33 816-17-44

 01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole nr 54

Wodna

3-5

33 815-06-07

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 55

Sternicza

4

33 811-68-54

01.07.2024

31.07.2024

Przedszkole nr 56

Kozia

11

33 476-81-33

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole Int. nr 1

Korzenna

37

33 815-86-39

01.08.2024

31.08.2024

Przedszkole Int. nr 2

Łagodna

16

33 816-49-64

01.07.2024

31.07.2024