Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, udostępniamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej, z siedzibą
ul. Widok 28 Bielsko-Biała. Kontakt mailowy z administratorem: pm25@cuw.bielsko-biala.pl.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@projektbdo.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”
 • telefonicznie: +48 502 173 951

Cele i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli, pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących z administratorem przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Przedszkola oraz obowiązków nałożonych przepisami prawa, przede wszystkim w zakresie wychowania przedszkolnego i działalności edukacyjnej placówki, realizacji praw i obowiązków wynikających z stosunku pracy, realizacji współpracy z rodzicami oraz dostawcami usług, na podstawie:

 • powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in.: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz rozporządzeń do wyżej wymienionych ustaw, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 RODO);
 • wyrażonej zgody w przypadku danych niewymaganych przepisami prawa, szczególnie podczas realizacji zadań dodatkowych tj. przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w konkursach, wydarzeniach sportowych oraz działalności promocyjnej placówki (art. 6 ust 1 lit. a. RODO, 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • zawartych umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. organy administracji publicznej oraz podmioty zewnętrzne realizujące zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Przedszkola tj. dostawcy usług informatycznych, operator pocztowy, bank, dostawcy usług  komunikacji elektronicznej. 

Przechowywanie danych

Pani/a dane osobowe oraz dane osobowe dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz przez okres wskazany przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązująca w Przedszkolu i przepisami o archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych
 • prawo ich sprostowania
 • prawo usunięcia danych
 • prawo ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-23 RODO.

Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/a narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Panią/a danych osobowych oraz danych osobowych dzieci jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych jest dobrowolne w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany

Pani/a dane osobowe  oraz dane osobowe dzieci nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym w formie profilowania

Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/a dane osobowe oraz dane dzieci co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze przetwarzanie danych w ramach serwisu społecznościowego Facebook (Meta), informujemy iż Facebook Ireland może przekazywać dane poza EOG gwarantując przy przekazywaniu danych stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Ponadto szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazywane są także podczas pozyskiwania Państwa danych osobowych w zakresie realizacji konkretnych zadań Przedszkola.

W związku z prowadzeniem przez Przedszkole nr 25 strony w serwisie Facebook poniżej udostępniamy także informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Klauzula informacyjna - serwis Facebook

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 w serwisie Facebook

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.U.UE.L.2016.119.1) udostępniamy informuje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej strony na portalu społecznościowym Facebook:

Administrator danych

Administratorem Pani/a danych osobowych oraz danych osobowych dzieci w ramach serwisu Facebook jest Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej, ul. Widok 28. Kontakt mailowy: pm25@cuw.bielsko-biala.pl. 

Informacje o zasadach przetwarzania danych w serwisie oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

W zakresie gromadzonych statystyk Facebook i Administrator strony wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania na podstawie współadministrowania. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Inspektor Ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 1. a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@projektbdo.pl
 2. b) telefonicznie: +48 502 173 951
 3. c) pisemnie na adres siedziby Administratora 

Zakres przetwarzanych danych

Do podstawowych danych przetwarzanych w ramach serwisu należą wizerunek, nazwa profilu, imię i nazwisko, publiczne dane udostępnione w profilu, treści komentarzy, reakcje (polubienia), dane statystyczne uzyskane na podstawie aktywności użytkowników.

W ramach serwisu Facebook przetwarzane są dane osób, które:

 1. dokonały subskrypcji na stronie poprzez klikniecie ikony „lubię to”, „obserwuj”, „udostępnij”;
 2. opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na stronie;
 3. wyraziły zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku lub innych danych osobowych na stronie.

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych i informacyjnych w tym, promocji  wydarzeń organizowanych przez Przedszkole oraz w celu komunikacji z Państwem przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez Facebook m.in. komunikator Messenger. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz dobrowolnie wyrażona zgoda m.in. na zamieszczenie wizerunku w serwisie. 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników strony będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

 1. informacje zawarte w komentarzach użytkowników będą dostępne do czasu usunięcia ich przez autora;
 2. dane przetwarzane na podstawie zgody do momentu jej wycofania;
 3. dane gromadzone przez Facebook, jak historia wpisów, historia aktywności na zasadach określonych w regulaminie Facebooka;
 4. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook. 

Odbiorcy danych

Pani/a dane osobowe oraz dane osobowe dzieci zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych w materiałach promocyjnych oraz mediach społecznościowych Administratora. Odbiorcą Twoich danych będzie Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2.
W związku z przekazaniem danych do Facebook Pani/a dane osobowe oraz dane dzieci mogą być udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Każdej osobie przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych oraz danych osobowych dzieci jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe dzieci nie będą przez Administratora podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Kontakt w sprawie  ochrony danych:

Inspektor ochrony danych

Monika Francuz

e-mail: iod@projektbdo.pl

tel.: +48 502 173 951