Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Rekrutacja

Dotyczy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bielsku-Białej. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 1 marca 2024 roku i prowadzone jest na wniosek rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola  po raz pierwszy.

Rodzice dzieci już przyjętych do przedszkola składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci w wieku od 3 do 5 lat urodzeni w latach 2019 - 2021 mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Kandydaci w wieku 6 lat urodzeni w 2018 roku mają ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. Na wniosek rodziców mogą też rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Kandydaci urodzeni w latach 2016 – 2017 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kontynuować wychowanie przedszkolne po uzyskaniu odroczenia od obowiązku szkolnego.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Bielska-Białej mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dotyczy to również kandydatów 2,5 letnich (urodzonych do końca lutego 2022 roku).

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola znajduje się pod adresem: https://bielsko-biala.nabory.plRównież pod tym adresem znajdują się: oferty każdego przedszkola wraz z liczbą wolnych miejsc, opis lokalizacji oraz szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego, na każdym jego etapie.

UWAGA!

System wraz z wnioskiem do wypełnienia dostępny będzie w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 1 marca 2024 roku o godz. 9.00. W przypadku problemów z dostępem lub użytkowaniem systemu w każdym przedszkolu udzielana będzie pomoc techniczna. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z rekrutacją.

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego nie dotyczy kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych i specjalnych. W tym przypadku postępowanie prowadzone jest na odrębnych zasadach w każdym przedszkolu, w którym takie oddziały funkcjonują: Przedszkole Integracyjne nr 1 w Bielsku-Białej, Przedszkole Integracyjne nr 2 w Bielsku-Białej oraz Przedszkole nr 38 z Oddziałami Specjalnymi w Bielsku-Białej. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z postępowaniem rekrutacyjnym.

W tabelach poniżej znajdują się obowiązujące w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym  i uzupełniającym terminy oraz kryteria pierwszeństwa. Do wglądu dostępne są również akty prawa miejscowego dotyczące tego postępowania.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego - uruchomienie elektronicznego systemu „NABO” dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i zasadami postępowania, wypełnianie, drukowanie wniosku).

1 marca 2024

godz. 9.00

22 marca 2024

godz. 15.00

3 czerwca 2024

godz. 9.00

10 czerwca 2024

godz. 15.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

1 marca 2024

 godz. 9.00

25 marca 2024

godz. 15.00

3 czerwca 2024

godz. 9.00

13 czerwca 2024

godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną, składanie dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach na żądanie komisji rekrutacyjnej.

1 marca 2024

 godz. 9.00

2 kwietnia 2024

 godz. 15.00

3 czerwca 2024

 godz. 9.00

20 czerwca 2024

 godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3 kwietnia 2024

godz. 13.00

21 czerwca 2024

 godz. 13.00

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia.

4 kwietnia 2024

godz. 9.00

15 kwietnia 2024

godz. 13.00

24 czerwca 2024

 godz. 9.00

28 czerwca 2024

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

15 kwietnia 2024

 godz. 15.00

28 czerwca 2024

godz. 15.00

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria
o charakterze ustawowym i lokalnym,  nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

 I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium[1])

Wartość kryterium
w punktach[2]

Wielodzietność rodziny kandydata[3] (oświadczenie)

128

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)

128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                     w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                      w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[4] (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie                       o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

128

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

128

II ETAP – KRYTERIA LOKALNE OKREŚLONE W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium [5])

Wartość kryterium
w punktach[6]

Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego - oświadczenie

64

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub ubiega się         o przyjęcie do tego samego przedszkola - oświadczenie

32

Kandydat ze stwierdzoną przez lekarza alergią pokarmową (dotyczy kandydatów ubiegających się                 o przyjęcie do Przedszkoli nr 32, 37, 44 w Bielsku-Białej realizujących innowację o charakterze żywieniowym) - oświadczenie

16

Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata) zatrudnieni są              w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie stacjonarnym - oświadczenie

8

Kandydat, który w roku rekrutacji uczęszcza do żłobka miejskiego w Bielsku-Białej - oświadczenie

4

Kandydat, dla którego przedszkole pierwszego wyboru jest przedszkolem znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - oświadczenie

2

[1] Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

[2] Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

[3] Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

[4] Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

[5] Wszystkie kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica.

Dokumenty do wglądu:

ZARZĄDZENIE NR ON-II.0050.1004.2023.ES PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów  na rok szkolny 2024/2025, do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR XIV/303/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR XXVI/484/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

[6] Kryteria lokalne mają różną wartość.